Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Tiêu Chuẩn thi công và nghiêm thu Cọc Khoan Nhồi Phần 1TCXDVN 326 : 2004
Biên soạn lần 1
Cọc khoan nhồi
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Bored pile - Standard  for construction, check and acceptance 
Hà nội  - 2004

Bộ Xây dựng
--------
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  30/2004/QĐ-BXD
----------
Hà nội, ngày  10   tháng  12  năm 2004

Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng
Về việc ban hành TCXDVN 326 : 2004 " Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu "

bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Xét đề  nghị  của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại công văn số  967 / CV-VKH ngày 11/ 10 / 2004 và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

quyết định

            Điều 1: Ban hành  kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 326 : 2004  "Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu "
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Điều 3: Các Ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học  Công nghệ, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ  Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách  nhiệm thi  hành Quyết  định này ./.

                                                                                                               
Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP Chính Phủ
- Công báo
- Bộ Tư pháp                                                                               
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP&Vụ KHCN

Bộ trưởng bộ xây dựng

Nguyễn  Hồng  Quân

TCXDVN 326 : .2004 “ Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” được  Bộ Xây dựng ban hành  theo quyết định số  30   ngày 10  /  12    / 2004.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét